STATUTEN – 26 april 2022

 1. Naam en zetel.
 2. DOEL.
 3. VERENIGINGSJAAR.
 4. LEDEN. PARTNERS.
 5. EINDE LIDMAATSCHAP.
 6. EINDE PARTNERSCHAP.
 7. GELDMIDDELEN.
 8. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
 9. ALGEMENE VERGADERINGEN.
 10. STATUTENWIJZIGING.
 11. ONTBINDING EN VEREFFENING.
 12. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
 13. OVERGANGSBEPALING.

Naam en zetel.

ARTIKEL 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Studievereniging Pulsatio.
  De vereniging kan als verkorte naam hanteren: SV Pulsatio.
 2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

DOEL.

ARTIKEL 2.

De vereniging heeft ten doel:

 1. a. de studie Verpleegkunde bij Christelijke Hogeschool Windesheim,
  uitgaande van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim,
  ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53815033, hierna ook te
  noemen: Christelijke Hogeschool Windesheim, onder haar leden te
  bevorderen;
  b. de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen;
  c. het contact en de samenwerking van haar leden onderling te bevorderen;
  d. representatief te zijn voor de verpleegkundigen naar buiten toe;
 1. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  a. het organiseren van activiteiten die voor verpleegkundigen waarde hebben
  en een complementaire functie hebben ten aanzien van de studie;
  b. middels deze activiteiten een brugfunctie tussen theorie en praktijk te bieden
  om zo de afstand tussen beiden te verkleinen;
  c. het vormen van commissies en gezelschappen.

VERENIGINGSJAAR.

ARTIKEL 3.

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus van
het jaar daaropvolgend. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

LEDEN. PARTNERS.

ARTIKEL 4.

De vereniging kent gewone leden, ereleden en oud-leden. Waar in deze statuten
wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel de
gewone leden als de ereleden en oud-leden, tenzij het tegendeel blijkt.

 1. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig zijn toegelaten
  overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
 3. Oud-leden zijn zij die als lid zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde, die tevens zijn afgestudeerd en waarvan het lidmaatschap niet is beëindigd zoals bepaald in artikel 7.
 4. De vereniging kent naast de in lid 1 genoemde leden voorts partners. Partners zijn natuurlijke personen danwel rechtspersonen die zich jegens de vereniging bereid verklaard hebben haar financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vastgesteld minimumbedrag en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Partners hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. De algemene vergadering kan de partners jaarlijks, op voorstel van het bestuur, in verschillende categorieën indelen. De categorie waarin een partner is
  ingedeeld is bepalend voor het door de partner verschuldigde minimumbedrag.

ARTIKEL 5.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3 kunnen als gewoon lid worden toegelaten natuurlijke personen die als student staan ingeschreven bij de opleiding Verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en die daartoe een schriftelijk verzoek bij het bestuur hebben ingediend.
 2. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
 4. Partners zijn zij die hiertoe zijn uitgenodigd door het bestuur van de vereniging en die zich bereid hebben verklaard om partner van de vereniging te worden, danwel zij die zich als partner hebben aangemeld bij het bestuur van de vereniging en door het bestuur als partner tot de vereniging zijn toegelaten.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
 6. Het zijn van partner is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang, ook niet in geval van juridische fusie en/of splitsing van een partner die bij bedoelde fusie en/of splitsing ophoudt te bestaan.

ARTIKEL 6.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie
maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de
vereniging in ernstige mate heeft geschaad, zulks ter uitsluitende beoordeling van
het bestuur. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend terwijl de
lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven.

EINDE LIDMAATSCHAP.

ARTIKEL 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Zij geschiedt schriftelijk. De secretaris is verplicht de ontvangst binnen twee weken schriftelijk te bevestigen. Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar tenzij het bestuur anders besluit. Het lidmaatschap eindigt na opzegging tegen het tijdstip als in het volgende lid bepaald, doch met onmiddellijke ingang:
  a. als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt;
  b. nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;
  c. nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van een verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging geschiedt schriftelijk en met opgave van redenen. Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Opzegging door de vereniging kan geschieden met onmiddellijke ingang:
  a. als het lid bij herhaling zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
  b. als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de
  statuten voor het lidmaatschap worden gesteld;
  c. als redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging alsmede als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon binnen een dag van het besluitschriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis stelt.
 5. De betrokken persoon kan binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap een bezwaarschrift indienen bij het bestuur en bezwaar maken bij de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het besluit van de algemene vergadering tot bevestiging van de opzegging of ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 6. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht krachtens welke oorzaak, blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar verschuldigd was of zou zijn, volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

EINDE PARTNERSCHAP.

Artikel 8.

 1. De rechten en verplichtingen van een partner kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.

GELDMIDDELEN.

ARTIKEL 9.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan onder meer uit de jaarlijkse
  contributies van de gewone leden, bijdragen van partners, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en ten slotte uit eventuele andere toevallige baten.
 2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
 3. Nieuwe gewone leden kunnen verplicht zijn tot betaling van een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

ARIKTEL 10.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie (3) bestuurders, die
voor de eerste maal bij deze akte worden benoemd. De algemene vergadering
stelt het aantal bestuurders vast.

 1. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone leden en oud-leden van de vereniging benoemd. De voorzitter, penningmeester en secretaris worden steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering. Bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar, met dien verstande dat, indien en zolang na afloop van de periode waarvoor een bestuurder werd benoemd het bestuur nog niet heeft voorzien in zijn herbenoeming of opvolging, de betreffende bestuurder in functie blijft totdat is
  voorzien in zijn herbenoeming of opvolging. Mocht een bestuurder gedurende zijn benoemingstijd afstuderen of stoppen met
  zijn studie dan eindigt zijn bestuurslidmaatschap niet.
 2. Het bestuur kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien het daartoe termen aanwezig acht. Een besluit tot ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering. Indien het bestuur besluit tot schorsing van een bestuurder neemt de bestuurder die het betreft geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake, met dien verstande dat de bestuurder die het betreft in de gelegenheid wordt gesteld zich te verantwoorden in een algemene ledenvergadering van de vereniging, waarbij hij zich door een deskundige kan doen bijstaan. Een schorsing kan door het bestuur voor de duur van ten hoogste zestig (60) dagen worden opgelegd en slechts eenmaal voor de duur van ten hoogste dertig (30) dagen worden verlengd. Wordt door de algemene vergadering niet binnen de duur van de schorsing besloten tot opheffing daarvan of tot ontslag van de bestuurder, dan vervalt de schorsing door het verloop van die termijn.
 3. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet-voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
 4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van vereniging. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in dit lid, dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
 5. Een bestuurder die een persoonlijk belang heeft dat – al dan niet potentieel – tegenstrijdig is met dat van de vereniging, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het bestuur. Indien de voorzitter van het bestuur een dergelijk tegenstrijdig belang heeft, dan meldt hij dat onverwijld aan alle overige bestuurders.
 6. In geval van belet of ontstentenis van een bestuurder berust de taak van die bestuurder bij de overgebleven bestuurders, of de enig overgebleven bestuurder. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders kan de algemene vergadering besluiten dat de taak van het bestuur tijdelijk zal worden uitgeoefend door een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. Onder belet word in ieder geval verstaan:
  a. ziekte;
  b. onbereikbaarheid;
  c. schorsing; en
  d. het hebben van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 6 van dit artikel, en wel voor de duur van de desbetreffende beraadslaging en besluitvorming, met dien verstande dat in de gevallen bedoeld onder (i) en (ii) slechts sprake is van belet indien er gedurende een termijn van zeven dagen geen mogelijkheid tot contact tussen de desbetreffende bestuurder en het bestuur heeft bestaan.

ARTIKEL 11.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee (2) bestuursleden gezamenlijk handelend.
 2. Ieder bestuurslid kan zich ter zake van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over enig banktegoed zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht omschreven grenzen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen.
 4. Het bestuur is, uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de algemene
  vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
  ander verbindt.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL 12

 1. Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen drie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over, deze stukken hierna tezamen te noemen: “jaarstukken”. De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
  opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevens van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 4. De algemene vergadering stelt de jaarstukken vast. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

ARTIKEL 13.

 1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls
  als het dit nodig acht. Het bestuur is tevens verplicht binnen een redelijke termijn
  een algemene vergadering bijeen te roepen indien een groep leden,
  vertegenwoordigende ten minste tien procent van de leden van de vereniging,
  schriftelijk een verzoek daartoe indient bij het bestuur.
 2. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 1, tweede zin, is het bestuur
  verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een zodanige
  termijn dat de algemene vergadering wordt gehouden binnen vier weken na ontvangst van vorenbedoeld verzoek. Indien niet binnen twee weken na ontvangst van vorenbedoeld verzoek daaraan door het bestuur gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan met in achtneming van het bepaalde in het volgende lid.
 3. De leden worden door het bestuur of een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid opgeroepen, hetzij schriftelijk per post, hetzij langs elektronische weg op het daartoe door het betreffende lid bekendgemaakte adres, en ten minste acht (8) dagen voor de betreffende vergadering verzonden, de dag van de oproep van de vergadering niet meegerekend. De oproeping bevat de tijd, plaats en agenda voor de betreffende vergadering.

ARTIKEL 14.

 1. Alle niet geschorste leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 en alle partners hebben
  toegang tot de algemene vergadering. Alle leden hebben daar ieder één (1)
  stem. De partners hebben geen stemrecht. Ieder lid is bevoegd zijn stem te
  doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een
  geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het
  besluit tot schorsing behandeld wordt en is slechts bevoegd daarover het woord
  te voeren. Een lid kan maximaal door één (1) ander lid worden gemachtigd.
 2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter van de betreffende vergadering anders besluit. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. De uitslagen van alle stemmingen worden genotuleerd.
 4. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Bij verkiezingen is diegene gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd van de algemene vergadering. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot, zulks op door de voorzitter van de betreffende vergadering te bepalen wijze. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen; niet in aanmerking worden genomen blanco stemmen en getekende of van de naam van het betreffende lid voorziene stembrief.
 6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

ARITKEL 15.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de
  vergadering optreden.
 2. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen opgemaakt, welke in de eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de notulist en de voorzitter van die vergadering worden ondertekend.

STATUTENWIJZIGING.

ARTIKEL 16.

 1. Wijziging van de statuten kan met inachtneming van het in lid 2 bepaalde slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. In afwijking van het bepaalde in artikel 13 bedraagt de termijn voor oproeping voor een zodanige vergadering ten minste veertien (14) dagen.
 2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in bedoelde vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden uiterlijk dertig dagen na de betrokken vergadering, waarin ongeacht het dan aantal aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden met ten minste twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
  voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht (8) dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

ARTIKEL 17.

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meer personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële akte.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister.

ARTIKEL 18.

Het bepaalde in artikel 16 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie
als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als
bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 19.

 1. Behoudens de overige gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen bij een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 16 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

ARTIKEL 20.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en
  wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

OVERGANGSBEPALING.

ARTIKEL 21.

Het eerste boekjaar van de vereniging loopt tot en met eenendertig augustus
tweeduizend tweeëntwintig. Dit artikel, tezamen met haar opschrift, vervalt nadat het
eerste boekjaar is geëindigd.

n.b. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.